Účetnictví neziskových organizací

Neziskové organizace mají povinnost být registrovány u rejstříkového soudu. Touto registrací nabývají své právní subjektivity.

Jedná se o právnické osoby, které mají ze zákona povinnost vést účetnictví neziskových organizací. To slouží jako podklad pro správné stanovení daně z příjmů právnických osob, ale samozřejmě také ke kontrole hospodaření neziskové organizace.

Neziskovými organizacemi jsou následující organizace:

institucionalizované – mají institucionální strukturu (název, prostory, kontakty) - bez ohledu na to, zda jsou formálně či právně registrovány

soukromé – zcela odděleny od státní správy

neziskové – nefungují na principu přerozdělování, mohou vytvářet zisk.Vytvořený zisk musí být použit na cíle dané organizace (nesmí docházet k jeho rozdělení mezi vlastníky nebo vedení neziskové organizace).

samosprávné a nezávislé – jsou schopny řídit samy sebe, mají vlastní postupy a struktury 

dobrovolné – zde pracují dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu nebo dary

Účetnictví pro neziskové organizace musí vést:

·         občanská sdružení včetně odborů,

·         politické strany a politická hnutí,

·         církve a náboženské společnosti včetně jimi zakládaných právnických osob,

·         obecně prospěšné společnosti,

·         zájmová sdružení právnických osob,

·         organizace s mezinárodní účastí,

·         nadace a nadační fondy,

·         společenství vlastníků jednotek,

·         veřejné vysoké školy,

·         honební společenstva,

·         profesní a jiné komory,

·         další subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání.

Církve, náboženské spolky, občanská sdružení, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek mohou vést účetnictví ve zjednodušené formě v podobě jakéhosi soupisu, kde jsou zaevidovány jen účetní skupiny.Nejsou zde tvořeny rezervy a opravné položky a účetní závěrka je sestavována v rozsahu jednotlivých skupin.

U ostatních musí být účetnictví příspěvkových organizací vedeno v plném rozsahu souběžně v účetním deníku v hlavní účetní knize a v analytické knize.

Účetnictví pro neziskové organizace se řídí zákonem o účetnictví a vyhláškami ministerstva financí, v nichž jsou stanoveny metody a obecné uspořádání.

Vedení účetnictví pro neziskové organizace je pro laiky velmi složité. Vyplatí se přenechat ho odborníkům.

Nabízíme Vám následující služby:

·         vedení účetní agendy

·         zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy

·         zpracování roční účetní uzávěrky

·         zpracování veškerých daňových přiznání (DPPH, DPH, silniční daň, daň darovací)

·         zpracování rozvahy a výkazu zisků a ztrát

·         evidence pohlevávek a závazků

·         zpracování mezd

·         spolupráce při vyúčtování grantů, dotací a darů

·         zajistíme daňového poradce a auditora

·         zajistíme další služby na základě Vašich potřeb a požadavků